Onderwijs

Wat wij belangrijk vinden:

School is een sfeervolle werkplek waarbij ouders en leerlingen zich gerespecteerd en welkom voelen. Er is sprake van een open, professionele sfeer. Afspraken worden nagekomen en wat wordt beloofd wordt ook daadwerkelijk gedaan.

Leerlingen leren goed met elkaar en met volwassenen om te gaan. Volwassenen geven hierbij het goede voorbeeld. Interactie en relatie zijn voorwaardelijk voor een goed leer- en pedagogisch klimaat.

“We halen eruit wat er in zit”. We gaan uit van hoge verwachtingen ten aanzien van leerlingen, ouders en elkaar. De ontwikkeling van leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied worden gevolgd via methodegebonden en methodeonafhankelijke leerlingvolgsystemen.

Klik hier voor meer informatie over ons onderwijs.

We differentiëren binnen ons overwegende klassikale onderwijs en zorgen voor een zo passend leerstofaanbod voor elk kind. Het klassikale onderwijs wordt afgewisseld met zelfstandig werken en vormen van samenwerkend leren.

Een goede beheersing van reken- en taalvaardigheden vormt de belangrijkste basis voor een succesvolle maatschappelijke carrière. In ons onderwijs geven we hier dan ook prioriteit aan. Uiteraard voldoen we aan de wettelijke eisen voor wat betreft de verdere inrichting van het curriculum. Naast de geestelijke ontwikkeling van leerlingen vinden we ook de lichamelijke ontwikkeling van belang. Om die reden wordt gewerkt met vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Er zijn duidelijke, positief geformuleerde regels en afspraken die dienen als kader waarbinnen wordt gewerkt.

We vinden een goed contact school – thuis van groot belang. We werken hieraan door o.a. huisbezoeken, kennismakingsbijeenkomsten, rapportgesprekken, inloopmomenten, ouderontmoetingspunt, jaarkalender, website, herinneringsbriefjes. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met leerkracht, interne begeleider of directie. Ouders kunnen erop rekenen dat zij ook tussentijds op de hoogte worden gehouden van relevante ontwikkelingen rondom hun kind.

We hebben een modern, opgeruimd schoolgebouw met een professionele uitstraling. De professionele uitstraling is ook zichtbaar in de inrichting van het gebouw, de schoolomgeving en het gebruik van PR- en communicatiemiddelen. We werken met moderne lesmethoden en maken optimaal gebruik van ICT voorzieningen (methodegebonden software, activboard, administratieve toepassingen, e-mail en internet).

We bieden ouders en leerlingen zoveel mogelijk ondersteuning bij het benutten van hun kansen om te komen tot een voor hen optimale plek in de maatschappij. In dat kader hebben we de beschikking over een goed functionerend zorgadviesteam (ZAT), schoolmaatschappelijk werk, interne begeleiding en een uitgebreid netwerk van organisaties die ouders / leerlingen en leerkrachten van dienst kunnen zijn. In samenwerking met o.a. DWO worden ouders toegeleid naar taalcursussen, inburgering en andere voor ouders relevante activiteiten.

We willen ons onderwijs voortdurend verbeteren en aanpassen. We zorgen er dan ook voor om op de hoogte te zijn van nieuwe onderwijskundige- en maatschappelijke ontwikkelingen. In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen werken we met een continurooster, is psz (peuterspeelzaal) Kleurrijk in Koloriet gehuisvest en is er een samenwerking met ‘Mijn tweede thuis’ (buitenschoolse opvang).